Category: Tutorials

Hướng dẫn auto depoy iOS Application với Fabric và TravisCI. Quản lý tester, môi trường và version của các bản build app iOS. Read More

Hướng dẫn cơ bản về cài đặt, cấu hình và sử dụng Fastlane. Viết script để build iOS Project ở local và cấu hình auto test & build với Tracvis CI. Read More

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt Certificate và Provisioning profile lên Travis CI. Read More

Hướng dẫn cấu hình SwiftLint & LinterBot để auto review code cho pull request, check conventions, report, comment các issues lên Github. Read More

Hướng dẫn cấu hình Travis CI cho iOS Project trên GitHub. Để thực hiện việc auto build/run, auto review code, auto run unittest & uitest. Read More

Videos Mini series SwiftUI – Working with List. Xcode 11.0 beta1, Swift 5.1. Read More

Bài viết này sẽ hướng dẫn mọi người cách cấu hình iOS Project cho nhiều môi trường với việc sử dụng Xcode Configuration (với định dạng *.xcconfig). Read More

Hướng dẫn việc cài đặt bundle và quản lý các thư viện cho iOS Project. Read More

Hướng dẫn cấu hình và cài đặt CI/CD cho iOS Project với Tracis-CI & Fastlane. Sử dụng các tool automation cho testing, review code, build và deploy app. Read More

1 3 4 5