Tổng hợp các bài viết về Protocol & Closure trong Swift và lập trình iOS. Giúp cho bạn tìm hiểu, phân biệt và sử dụng tốt hơn. Read More

Tìm hiểu các trường hợp áp dụng Delegates & Closure Callback. Và bạn có thể lựa chọn được phương pháp nào hiệu quả nhất trong mỗi trường hợp Read More

Cùng nhau khám phá tiếp về Protocol & Closure với chủ đề xử lý bất đồng bộ (Asynchronous). Từ đó tìm ra điểm giống & khác nhau trong xử lý. Read More

Tìm hiểu về cách truyền dữ liệu giữa các đối tượng thông qua hai phương pháp là Protocol và Closure. Sự tương đồng trong cách sử dụng. Read More

RxCocoa Basic

Series bài viết về hướng dẫn sử dụng RxCocoa trong iOS Project. Và cách mở rộng các class/struct của UIKit & Cocoa trong không gian Reactive. Read More

Bài viết hướng dẫn Extend UIKit (mở rộng) trong không gian Reactive một cách toàn diện. Và tổng hợp các Extend UIKit cần thiết. Read More

Tìm hiểu về Forward Delegate và hoàn thiện việc chuyển đổi từ Delegate Protocol thành các Observables trong UIKit với RxCocoa. Read More

Bài toán lần này của chúng ta là “Merge Observables Input”. Phân tích logic, tách các Observables Input và xử lý việc cật nhật giao diện. Read More

Tìm hiểu Delegate Proxy trong Rx. Chuyển đổi Protocol thành Observable. Và thực hiện custom Delegate Proxy cho các class không có Rx. Read More

Xử lý tương tác nhiều đối tượng UI Control trên giao diện một lúc. Và giải quyết bài toán trạng thái của dữ liệu tác động lên giao diện. Read More

Tìm hiểu các Traits được sử trong project của RxCocoa. Đặc tính của mỗi Traits và cách áp dụng nó trong project với UIKit. Read More

Tìm hiểu về cách hiển thị dữ liệu mới lên giao diện với Binding Observables. Cách custom cơ bản cho một Binding Properties. Read More

Tiếp tục với công việc Display Data lên giao diện với RxCocoa, nhưng với dữ liệu lấy được từ API. Và ướng dẫn việc thực hiện kết nối API. Read More

Tìm hiểu về nền tảng Reactive trên Cocoa với RxCocoa. Cài đặt và cách sử dụng các thành phần cơ bản của RxCocoa trong việc hiển thị dữ liệu. Read More

RxSwift UIKit

Hướng dẫn sử dụng RxSwift với UIKit. Trình bày các vấn đề thường gặp trong UIKit và cách giải quyết bằng RxSwift. Và cách tương tác với API. Read More

1 2 3 10