Category: Tutorials

Race Condition

Tìm hiểu về Race Condition với ngôn ngữ Swift trong 10 phút (hoặc hơn). Các cách giải quyết vấn dề Race Condition với GCD. Read More

multiplatform app

Bài viết tổng hợp các phần liên quan tới tính năng mới của Xcode 12 & SwiftUI App, đó là Multiplatform App. Và hướng dẫn coding với nó. Read More

Hướng dẫn cơ bản về Multiplatform App Template với SwiftUI. Cách tuỳ chọn để cho project có thể hoạt động trên các nền tảng của Apple. Read More

Apple Ecosystem

Bài viết tổng hợp các chủ đề liên quan trong Hệ sinh thái Apple (Apple Ecosystem) với SwiftUI. Trình bày tính thương đồng giữa các ứng dụng. Read More

Hướng dẫn các tái sử dụng và đóng gói các struct/class Swift bằng Swift Package. Áp dùng chúng cho các project làm việc với SwiftUI. Read More

Bài viết tổng hợp về việc tích hợp giữa hai nền tảng SwiftUI và UIKit. Và trình bày các vấn đề trong việc truyền tải dữ liệu giữa chúng. Read More

Hướng dẫn sử dụng Custom UIView vào SwiftUI. Giải quyết các vấn đề Passing Data và custom Protocol của Custom UIView trong SwiftUI. Read More

Hướng dẫn tích hợp UIView vào SwiftUI Project. Và Coordinator để điều phối các sự kiện người dùng & delegate từ UIView cho SwiftUI View. Read More

Hướng dẫn tích hợp UIViewController vào SwiftUI Project. Xử lý việc điều hướng giữa UIViewController và SwiftUI View. Read More

Hướng dẫn việc tích hợp các SwiftUI View trong UIKit Project. Xử lý các tương tác, điều hướng và truyền dữ liệu giữa SwiftUI & UIKIt. Read More

Bài viết tổng hợp về các điểm lý thuyết để phát triển một ứng dụng SwiftUI App. Và các thành phần cơ bản trong Declarative App. Read More

Trình bày các khái niệm cơ bản đầu tiên về Declarative App. Và những gì bạn cần với SwiftUI để phát triển một ứng dụng Declarative App. Read More

SwiftUI

Tổng hợp các bài viết để giúp bạn bắt đầu làm quen với SwiftUI. Tìm hiểu cách phát triển một ứng dụng theo phong cách Declaring App. Read More

Hướng dẫn bạn tạo được một danh sách với một thế lực mới hoàn toàn. Đó là UIListContentView & UIListContentConfiguration. Read More

Tổng hợp các bài viết về Protocol & Closure trong Swift và lập trình iOS. Giúp cho bạn tìm hiểu, phân biệt và sử dụng tốt hơn. Read More