Category: Combine

Tìm hiểu về mô hình MVVM (mới) với Combine Framework. Chức năng & hoạt đông của các thành phần trong mô hình. Giải quyết các vấn đề chung của mô hình MVVM. Read More

Tìm hiểu vấn đề tương tác với Model trong mô hình MVVM với Combine Framework. Cách tạo, cấu hình & hoạt động của Core API (đơn giản). Read More

Tìm hiểu cách tương tác của người dùng tới các phần tử trong mô hình MVVM (mới) với Combine Framework. Và cách sử dụng các loại actions trong mô hình này. Read More

Giải quyết bài toán quan hệ giữa View & ViewModel trong mô hình MVVM với Combine Framework. Cách để bạn thực hiện binding 2 chiều giữa View & ViewModel. Read More

Trình bày tổng quát về mô hình MVVM sử dụng trong iOS Project với Combine Framework. Cách hoạt động cơ bản của các thành phần. Cấu trúc đề nghị cho project. Read More

Phần 2 của series Combine sẽ giúp bạn giải quyết các vấn đề cơ bản khi làm việc với UIKit. Hướng dẫn tích hợp Combine Code với iOS Project. Read More

Áp dụng các kiến thức tương tác Networking vào trong iOS Project với việc sử dụng Combine Framework. Tương tác UI Control với dữ liệu nhận từ API. Read More

Tìm hiểu các cách tương tác để lấy dữ liệu từ API hay Webservice bằng Combine. Cũng như cách parse data và quản lý error bằng Combine. Read More

Phần tiếp theo là cách triển khai Combine Code trong xử lý logic của ViewController. Áp dụng Operators trong tương tác các thành phần UI Control & các View. Read More

Sử dụng Combine giải quyết các vấn đề điều hướng trong UIKit. Và quản lý việc truyền tải dữ liệu trong điều hướng giữa các View. Read More

Tương tác với sự kiện của người dùng trong UIKit với Combine. Tìm hiểu phân loại, xử lý các sự kiện và cách phản hồi lại các sự kiện sau khi hoàn thành. Read More

Tìm hiểu cách sử dụng các thành phần cơ bản của Combine trong UIKit. Quản lý dữ liệu và sự kiện người dùng trong ViewController. Read More

Tìm hiểu về Combine Framework của Apple, cũng như các thành phần cơ bản và cách hoạt động. Hướng dẫn lập trình Reactive với Combine ở mức độ cơ bản. Read More

Tìm hiểu nhanh các Sequence Operators trong 10 phút hoặc hơn. Read More

Tìm hiểu nhanh các Time Manipulation Operators trong 10 phút hoặc hơn. Read More