TaskLocal

Tìm hiểu về TaskLocal Property Wrapper trong Swift 5.5. Cách chia sẽ & lưu trữ dữ liệu giữa các Task trong xử lý bất đồng bộ và đồng thời. Read More

AsyncStream

Tìm hiểu về AsyncStream trong Swift 5.5 và cách hoạt động của nó thay cho AsyncSequence. Ứng dụng trong việc tương tác API với AsyncStream. Read More

AsyncSequence

Tìm hiểu về khái niệm AsyncSequence trong Swift 5.5. Các AsyncSequence được SDK và cách sử dụng chúng trong bất đồng bộ. Read More

Detached Tasks

Tìm hiểu về Detached Tasks trong Swift 5.5 và cách sử dụng trong chương trình. Sự ảnh hưởng của Detached Tasks với Actor, Thread, UI. Read More

Opaque Type

Tìm hiểu khái niệm Opaque Type trong Swift. Giải quyết các vấn đề với function, protocol và Generic. Ưu và nhược điểm của Opaque Type. Read More

Cùng nhau tìm hiểu về chủ đề Generics trong Swift. Cách khai báo và sử dụng Generics trong code và các kiểu dữ liệu liên quan tới nó. Read More

Sendable

Tìm hiểu về Sendable Type trong Swift 5.5 và các cách sử dụng Sendable vào trong các kiểu dữ liệu, function trong Concurrency. Read More

higher order function

Tìm hiểu tổng quát về Higher order function trong Swift. Cấu tạo, công dụng, cách dùng các Higher order function và cách áp dụng nó vào code. Read More

Task Group

Khám phá Structured Concurrency với khái niệm Task & Task Group trong Swift 5.5 & cách nhóm các tác vụ bất đồng bộ để hoạt động đồng thời. Read More

structured concurrency

Tìm hiểu về khái niệm Structured Concurrency trong Swift 5.5 để giải quyết bài toán thực hiện đồng thời các tác vụ bất đồng bộ. Read More

Grid Layout

Bài viết tổng hợp về Grid Layout trong SwiftUI. Cách bố cục cơ bản với các đổi tượng LazyVGrid & LazyHGrid. Các cách kết hợp bố cục nâng cao. Read More

Hướng dẫn tạo giao diện phức tạp với Multiple Grids hay Grid in Grid. Cách biến đổi bố cục & handle các sự kiện ảnh hưởng tới bố cục. Read More

Bài viết Switching Grid Layout sẽ hướng dẫn bạn thay đổi bố cục giao diện của các Grid Layout trong SwiftUI. Read More

Tìm hiểu về chủ đề Section in Grid. Cách bạn sẽ trình bày bố cục giao diện theo Grid Layout và có phân chia nội dung và custom các Section. Read More

Thiết lập bố cục giao diện của các Grid Layout với GridItem. Sự khác nhau & sự ảnh hưởng của Array GridItem cho toàn bộ giao diện Grid. Read More

1 2 3 4 5 18