Tìm hiểu các Traits được sử trong project của RxCocoa. Đặc tính của mỗi Traits và cách áp dụng nó trong project với UIKit. Read More

Tìm hiểu về cách hiển thị dữ liệu mới lên giao diện với Binding Observables. Cách custom cơ bản cho một Binding Properties. Read More

Tiếp tục với công việc Display Data lên giao diện với RxCocoa, nhưng với dữ liệu lấy được từ API. Và ướng dẫn việc thực hiện kết nối API. Read More

Tìm hiểu về nền tảng Reactive trên Cocoa với RxCocoa. Cài đặt và cách sử dụng các thành phần cơ bản của RxCocoa trong việc hiển thị dữ liệu. Read More

RxSwift UIKit

Hướng dẫn sử dụng RxSwift với UIKit. Trình bày các vấn đề thường gặp trong UIKit và cách giải quyết bằng RxSwift. Và cách tương tác với API. Read More

Giải quyết các vấn đề trong tương tác Networking với RxSwift. Cách tạo model, handle request, response. Và xử lý tương tác nhiều API. Read More

Làm việc với bộ đệm (Cache Data) trong ứng dụng iOS bằng RxSwift. Kết nối với API để lưu trữ dữ liệu nhận được và cập nhật cho giao diện. Read More

Hướng dẫn thực hiện Fetching Data từ API cho ứng dụng iOS bằng RxSwift. Tối ưu hoá việc thực hiện nhiều subscriptions đến API. Read More

Áp dụng Custom Observable vào các functions trong Model. Hướng dẫn RxSwift hoá function trong Model & thực hiện call back khi xử lý tương tác. Read More

Giải quyết bài toán tương tác giữa các ViewController bằng RxSwift. Cách truyền dữ liệu và cập nhật giao diện trong việc tương tác. Read More

Bài viết hướng dẫn những thao tác cơ bản để sử dụng RxSwift trong UIKIt. Với đối tượng đầu tiên được sử dụng là UIViewController. Read More

Giới thiệu và tổng hợp các bài viết về phần Basic RxSwift. Và cách tiếp cận & lộ trình học Basic RxSwift cho người mới bắt đầu. Read More

Tìm hiểu các toán tử trong nhóm Time Based Operators. Bao gồm ý nghĩa, đặc điểm & các sử dụng từng Time Based Operators. Read More

Tìm hiểu các toán tử trong nhóm Combining Operators. Bao gồm ý nghĩa, đặc điểm & các sử dụng từng Combining Operators. Read More

Tìm hiểu các toán tử trong nhóm Transforming Operators. Bao gồm ý nghĩa, đặc điểm & các sử dụng từng Transforming Operators. Read More

1 3 4 5 6 7 13