Bài viết hướng dẫn việc hiển thị dữ liệu lên giao diện. Và cách SwiftUI cập nhật dữ liệu lên giao diện (Updating UI) với ứng dụng. Read More

Hướng dẫn cơ bản để bạn có thể tạo nên UI cho ứng dụng đầu tiên của mình với SwiftUI. Những điều cần lưu ý khi thao tác với UI. Read More

Hướng dẫn tạo project đầu tiên bằng SwiftUI, tuỳ chỉnh hiển thị. Những điều cơ bản cần nắm khi bắt đầu tìm hiểu về SwiftUI và trong iOS. Read More

Tin học là một ngành khoa học có mục tiêu là phát triển và sử dụng máy tính điện tử để nghiên cứu cấu trúc, tính chất của thông tin … Read More

Hướng dẫn bạn tạo được một danh sách với một thế lực mới hoàn toàn. Đó là UIListContentView & UIListContentConfiguration. Read More

Tổng hợp các bài viết về Protocol & Closure trong Swift và lập trình iOS. Giúp cho bạn tìm hiểu, phân biệt và sử dụng tốt hơn. Read More

Tìm hiểu các trường hợp áp dụng Delegates & Closure Callback. Và bạn có thể lựa chọn được phương pháp nào hiệu quả nhất trong mỗi trường hợp Read More

Cùng nhau khám phá tiếp về Protocol & Closure với chủ đề xử lý bất đồng bộ (Asynchronous). Từ đó tìm ra điểm giống & khác nhau trong xử lý. Read More

Tìm hiểu về cách truyền dữ liệu giữa các đối tượng thông qua hai phương pháp là Protocol và Closure. Sự tương đồng trong cách sử dụng. Read More

RxCocoa Basic

Series bài viết về hướng dẫn sử dụng RxCocoa trong iOS Project. Và cách mở rộng các class/struct của UIKit & Cocoa trong không gian Reactive. Read More

Bài viết hướng dẫn Extend UIKit (mở rộng) trong không gian Reactive một cách toàn diện. Và tổng hợp các Extend UIKit cần thiết. Read More

Tìm hiểu về Forward Delegate và hoàn thiện việc chuyển đổi từ Delegate Protocol thành các Observables trong UIKit với RxCocoa. Read More

Bài toán lần này của chúng ta là “Merge Observables Input”. Phân tích logic, tách các Observables Input và xử lý việc cật nhật giao diện. Read More

Tìm hiểu Delegate Proxy trong Rx. Chuyển đổi Protocol thành Observable. Và thực hiện custom Delegate Proxy cho các class không có Rx. Read More

Xử lý tương tác nhiều đối tượng UI Control trên giao diện một lúc. Và giải quyết bài toán trạng thái của dữ liệu tác động lên giao diện. Read More

1 2 3 4 5 6 13