Category: Tutorials

Grid Layout

Bài viết tổng hợp về Grid Layout trong SwiftUI. Cách bố cục cơ bản với các đổi tượng LazyVGrid & LazyHGrid. Các cách kết hợp bố cục nâng cao. Read More

Routing

Bài viết tổng hợp về Điều hướng (Routing) trong SwiftUI. Các đối tượng chính phục vụ điều hướng. Và cách điều hướng trong ứng dụng SwiftUI. Read More

List

Bài viết tổng hợp về List trong SwiftUI. Hướng dẫn hiển thị, custom và các thao tác trên List. Tương tác API và hiển thị dữ liệu lên UI. Read More

Bài viết tổng hợp về State & Data Flow trong SwiftUI. Giải thích về các vấn đề lưu trữ và truyền tải dữ liệu trong ứng dụng. Read More

Tìm hiểu về khái niệm “The single source of truth” được SwiftUI sử dụng. Cách thức hoạt động của nó. Và các cách sử dụng. Read More

Tìm hiểu về Property Wrapper trong 10 phút (hoặc hơn). Cách tạo và cấu trúc của một Property Wrapper, cách sử dụng & lưu ý khi sử dụng. Read More

UI Controls

Bài viết tổng hợp các phần liên quan tới các UI Controls cơ bản mà bạn sẽ sử dụng rất nhiều trong việc thiết kế ứng dụng SwiftUI. Read More

MainActor

Cùng nhau tìm hiểu về hoạt động UI trên Main Thread và MainActor là gì. MainActor sẽ giải quyết được những vấn đề gì với UI trên Main Thread. Read More

data race

Tìm hiểu về khái niệm Data Race trong lập trình đa luồng với Swift trong 10 phút hoặc hơn. Cách sử dụng Thread safety cho class/struct. Read More

Race Condition

Tìm hiểu về Race Condition với ngôn ngữ Swift trong 10 phút (hoặc hơn). Các cách giải quyết vấn dề Race Condition với GCD. Read More

multiplatform app

Bài viết tổng hợp các phần liên quan tới tính năng mới của Xcode 12 & SwiftUI App, đó là Multiplatform App. Và hướng dẫn coding với nó. Read More

Hướng dẫn cơ bản về Multiplatform App Template với SwiftUI. Cách tuỳ chọn để cho project có thể hoạt động trên các nền tảng của Apple. Read More

Apple Ecosystem

Bài viết tổng hợp các chủ đề liên quan trong Hệ sinh thái Apple (Apple Ecosystem) với SwiftUI. Trình bày tính thương đồng giữa các ứng dụng. Read More

Hướng dẫn các tái sử dụng và đóng gói các struct/class Swift bằng Swift Package. Áp dùng chúng cho các project làm việc với SwiftUI. Read More

Bài viết tổng hợp về việc tích hợp giữa hai nền tảng SwiftUI và UIKit. Và trình bày các vấn đề trong việc truyền tải dữ liệu giữa chúng. Read More