Category: Tutorials

Hướng dẫn các tái sử dụng và đóng gói các struct/class Swift bằng Swift Package. Áp dùng chúng cho các project làm việc với SwiftUI. Read More

Bài viết tổng hợp về việc tích hợp giữa hai nền tảng SwiftUI và UIKit. Và trình bày các vấn đề trong việc truyền tải dữ liệu giữa chúng. Read More

Hướng dẫn sử dụng Custom UIView vào SwiftUI. Giải quyết các vấn đề Passing Data và custom Protocol của Custom UIView trong SwiftUI. Read More

Hướng dẫn tích hợp UIView vào SwiftUI Project. Và Coordinator để điều phối các sự kiện người dùng & delegate từ UIView cho SwiftUI View. Read More

Hướng dẫn tích hợp UIViewController vào SwiftUI Project. Xử lý việc điều hướng giữa UIViewController và SwiftUI View. Read More

Hướng dẫn việc tích hợp các SwiftUI View trong UIKit Project. Xử lý các tương tác, điều hướng và truyền dữ liệu giữa SwiftUI & UIKIt. Read More

Bài viết tổng hợp về các điểm lý thuyết để phát triển một ứng dụng SwiftUI App. Và các thành phần cơ bản trong Declarative App. Read More

Trình bày các khái niệm cơ bản đầu tiên về Declarative App. Và những gì bạn cần với SwiftUI để phát triển một ứng dụng Declarative App. Read More

SwiftUI

Tổng hợp các bài viết để giúp bạn bắt đầu làm quen với SwiftUI. Tìm hiểu cách phát triển một ứng dụng theo phong cách Declaring App. Read More

Hướng dẫn bạn tạo được một danh sách với một thế lực mới hoàn toàn. Đó là UIListContentView & UIListContentConfiguration. Read More

Tổng hợp các bài viết về Protocol & Closure trong Swift và lập trình iOS. Giúp cho bạn tìm hiểu, phân biệt và sử dụng tốt hơn. Read More

Tìm hiểu các trường hợp áp dụng Delegates & Closure Callback. Và bạn có thể lựa chọn được phương pháp nào hiệu quả nhất trong mỗi trường hợp Read More

Cùng nhau khám phá tiếp về Protocol & Closure với chủ đề xử lý bất đồng bộ (Asynchronous). Từ đó tìm ra điểm giống & khác nhau trong xử lý. Read More

Tìm hiểu về cách truyền dữ liệu giữa các đối tượng thông qua hai phương pháp là Protocol và Closure. Sự tương đồng trong cách sử dụng. Read More

RxCocoa Basic

Series bài viết về hướng dẫn sử dụng RxCocoa trong iOS Project. Và cách mở rộng các class/struct của UIKit & Cocoa trong không gian Reactive. Read More