Category: SwiftUI

Tìm hiểu và hướng dẫn cách chia sẽ dữ liệu thông qua Environment cho các SwiftUI View hay toàn bộ ứng dụng. Và cách custom một Environment. Read More

Tìm hiểu về nghệ thuật sử dụng Observation trong ứng dụng SwiftUI. Nó sẽ giải quyết bài toán với các kiểu dữ liệu phức tạp hơn. Read More

Tìm hiểu về khái niệm “The single source of truth” được SwiftUI sử dụng. Cách thức hoạt động của nó. Và các cách sử dụng. Read More

Tìm hiểu về trạng thái của giao diện (State) trong SwiftUI. Sự ảnh hưởng giữa dữ liệu và giao diện & cách quản lý các biến State. Read More

Tìm hiểu về tổng quan State & Data Flow trong SwiftUI. Các công cụ của SwiftUI để hỗ trợ việc tương tác với dòng chảy dữ liệu trong ứng dụng. Read More

UI Controls

Bài viết tổng hợp các phần liên quan tới các UI Controls cơ bản mà bạn sẽ sử dụng rất nhiều trong việc thiết kế ứng dụng SwiftUI. Read More

Tìm hiểu về các UI Control liên quan tới bố cục (layout) trong SwiftUI. Đó là các Stack & Container. Các tính chất & cách dùng của chúng. Read More

Tìm hiểu bản chất của Layout trong SwiftUI. Các quy luật của Layout và các kiểu Layout sẽ áp dụng cho các loại SwiftUI View khác nhau. Read More

Tiếp tục khám phá thêm về các Input Controls trong SwiftUI và kết hợp chúng vào trong giao diện. ương tác với dữ liệu qua MVVM cơ bản. Read More

Chúng ta tiếp tục tìm hiểu về đối tượng TextField trong SwiftUI. Phần tiếp theo này, chúng ta sẽ đi vào custom là chủ yếu. Read More

Tìm hiểu về đặc trưng & tính chất đối tượng TextField của SwiftUI trong 10 phút (hoặc hơn). Các cách custom TextField và ứng dụng của nó. Read More

Tìm hiểu về đặc trưng & tính chất đối tượng Image View của SwiftUI trong 10 phút (hoặc hơn). Các cách custom Image View và ứng dụng của nó. Read More

Tìm hiểu về đặc trưng & tính chất đối tượng Text View của SwiftUI trong 10 phút (hoặc hơn). Các cách custom Text View và ứng dụng của nó. Read More

multiplatform app

Bài viết tổng hợp các phần liên quan tới tính năng mới của Xcode 12 & SwiftUI App, đó là Multiplatform App. Và hướng dẫn coding với nó. Read More

Hoàn thiện project Multiplatform App với các tính năng mở rộng thêm với nền tảng MacOS. Cách đồng bộ dữ liệu và giao diện cho MacOS app. Read More