Category: SwiftUI

Bài viết hướng dẫn bạn custom một TabBar trong SwiftUI theo từng bước. Quản lý các view con & việc điều hướng trong Custom TabBar. Read More

Tìm hiểu thêm về cách điều hướng với TabView & PageView. Cấu tạo & cách hoạt động của TabView. Và custom các thành phần trong đó. Read More

Tìm hiểu về các Modality View và cách dùng chúng trong SwiftUI. Đại diện bằng 2 đối tượng Modal View và Alert View trong SwiftUI. Read More

Tìm hiểu chi tiết về cách điều hướng với NavigationLink trong SwiftUI. Hướng dẫn cách thao tác Push & Pop trong NavigationView. Read More

Tìm hiểu về NavigationView & NaviagtionLink trong SwiftUI. Cách custom title & bar của NavigationView. Điều hướng cơ bản với NavigationLink. Read More

List

Bài viết tổng hợp về List trong SwiftUI. Hướng dẫn hiển thị, custom và các thao tác trên List. Tương tác API và hiển thị dữ liệu lên UI. Read More

Hiển thị danh sách với dữ liệu lấy từ API (Fetching Data). Tìm hiểu tương tác API với SwiftUI. Xử lý & hiển thị dữ liệu lên giao diện. Read More

Với Multiple Selection trong List thì chúng ta sẽ tương tác một lúc với nhiều items hay nhiều Row. Và là sự nâng cấp chế độ Editing Mode. Read More

Tìm hiểu về chế độ Editing Mode trong List của SwiftUI và cách kích hoạt Editing Mode. Cách thêm, di chuyển và xoá các Row trong List. Read More

Tìm hiểu về cách cải thiện hiển thị nội dung với Expandable List. Các cách thực hiện và custom List. Và custom các Expandable Row hay item. Read More

Tìm hiểu các cách hiển thị danh sách nhiều chiều với Section & Grouped trong List của SwiftUI và cách Custom Section & Grouped. Read More

Hiển thị một danh sách động (Dynamic List) trong SwiftUI. Tìm hiểu về Identifiable Protocol và sử dụng Master-Detail với List. Read More

Tìm hiểu về UI Control List trong SwiftUI. Các cách hiển thị một danh sách đơn giản (Simple List) trong SwiftUI. Cách custom row cho List. Read More

Bài viết tổng hợp về State & Data Flow trong SwiftUI. Giải thích về các vấn đề lưu trữ và truyền tải dữ liệu trong ứng dụng. Read More

Cùng nhau tìm hiểu về Storing Data trong SwiftUI. Các kiểu lưu trữ dữ liệu trong ứng dụng SwiftUI và các đặc tính của chúng. Read More

1 2 3 4 6