Category: Code

Áp dụng các kiến thức tương tác Networking vào trong iOS Project với việc sử dụng Combine Framework. Tương tác UI Control với dữ liệu nhận từ API. Read More

Tìm hiểu các cách tương tác để lấy dữ liệu từ API hay Webservice bằng Combine. Cũng như cách parse data và quản lý error bằng Combine. Read More

Phần tiếp theo là cách triển khai Combine Code trong xử lý logic của ViewController. Áp dụng Operators trong tương tác các thành phần UI Control & các View. Read More

Sử dụng Combine giải quyết các vấn đề điều hướng trong UIKit. Và quản lý việc truyền tải dữ liệu trong điều hướng giữa các View. Read More

Tương tác với sự kiện của người dùng trong UIKit với Combine. Tìm hiểu phân loại, xử lý các sự kiện và cách phản hồi lại các sự kiện sau khi hoàn thành. Read More

Tìm hiểu cách sử dụng các thành phần cơ bản của Combine trong UIKit. Quản lý dữ liệu và sự kiện người dùng trong ViewController. Read More

Tìm hiểu về Combine Framework của Apple, cũng như các thành phần cơ bản và cách hoạt động. Hướng dẫn lập trình Reactive với Combine ở mức độ cơ bản. Read More

Tìm hiểu nhanh các Sequence Operators trong 10 phút hoặc hơn. Read More

Tìm hiểu nhanh các Time Manipulation Operators trong 10 phút hoặc hơn. Read More

Tìm hiểu nhanh các Combining Operators trong 10 phút hoặc hơn. Read More

Tìm hiểu nhanh các Filtering Operators trong 10 phút hoặc hơn. Read More

Tìm hiểu nhanh các Transforming Operators trong 10 phút hoặc hơn. Read More

Tìm hiểu chi tiết hơn về Subscriber và cách tạo class Subscriber của riêng mình. Quản lý và điều chỉnh được các yêu cầu lấy dữ liệu của Subscriber tới Publisher. Read More

Tìm hiểu về các loại Publisher phổ biến được sử dụng nhiều trong Combine Framework. Read More

Giới thiệu các thành phần chính trong Combine Framework. Giải thích vòng đời và cách thức hoạt động, cũng như sự tương tác giữa chúng. Read More

1 2 3 4 5 8