Category: Code

Hướng dẫn cài đặt RxSwift cho iOS Project. Và hướng dẫn chạy chương trình đầu tiên với code RxSwift bằng Playground. Read More

Giới thiệu về RxSwift và nền tảng lập trình Reactive Programming. Và các thuật ngữ hay được sử dụng trong quá trình làm việc với Rx. Read More

Hướng dẫn các cách cài đặt và cấu hình UIScrollView với Auto layout một cách tự động với content của UIScrollView. Cách mới trên Xcode 11. Read More

Tìm hiểu những tính năng mới được thêm vào và những cập nhật mới trong ngôn ngữ Swift, với phiên bản mới nhất là Swift 5.3. Read More

Tìm hiểu về Convenience Initializer được sử dụng trong việc khởi tạo các đối tượng. Cũng như các cách sử dụng nó sao cho hợp lý trong file code. Read More

Một bài viết hướng dẫn nâng cấp nhỏ cho Optional Binding trong Swift. Và sẽ đem lại trải nghiệm mới cho bạn trong cách handle Optional. Read More

“Sign in with Apple” là cách thức giúp người dùng có thể đăng ký, đăng nhập tài khoản và sử dụng app, website của bạn. Cùng nhau thực hiện nó nào! Read More

Hãy nói lời từ biệt với Data Source truyền thống, với protocol trong Collection View. Và chuyển qua sử dụng Diffable Data Source. Read More

Bài viết hướng dẫn bạn thêm các Swipe Actions trong UITableViewCell một cách đơn giản và nhanh chóng nhất. Và không phải thay đổi cấu trúc của Cell & Table. Read More

Tìm hiểu nhanh về Encoding và Decoding trong Swift. Các cách chuyển đổi kiểu dữ liệu tự động hoặc bằng tay. Custom các function chuyển đổi. Read More

Tìm hiểu về mô hình MVVM (mới) với Combine Framework. Chức năng & hoạt đông của các thành phần trong mô hình. Giải quyết các vấn đề chung của mô hình MVVM. Read More

Tìm hiểu vấn đề tương tác với Model trong mô hình MVVM với Combine Framework. Cách tạo, cấu hình & hoạt động của Core API (đơn giản). Read More

Tìm hiểu cách tương tác của người dùng tới các phần tử trong mô hình MVVM (mới) với Combine Framework. Và cách sử dụng các loại actions trong mô hình này. Read More

Giải quyết bài toán quan hệ giữa View & ViewModel trong mô hình MVVM với Combine Framework. Cách để bạn thực hiện binding 2 chiều giữa View & ViewModel. Read More

Trình bày tổng quát về mô hình MVVM sử dụng trong iOS Project với Combine Framework. Cách hoạt động cơ bản của các thành phần. Cấu trúc đề nghị cho project. Read More

1 2 3 4 8