Category: iOS & Swift

Sơ lược về sự kiện cảm ứng trên tất cả các loại View và xử lý tương tác của người dùng lên giao diện. Read More

Tìm hiểu về View và các tính chất thuộc tính của View. Hướng dẫn tương tác với View thông qua Outlet & Action. Read More

Tìm hiểu cơ bản ngôn ngữ lập trình Swift trong 10 phút hoặc hơn. Read More

Tìm hiểu về closure với ngôn ngữ lập trình Swift trong 10 phút hoặc hơn. Read More

Tạo iOS project không sử dụng storyboard với Xcode 11 và Swift 5.1 Read More

Hôm nay mình sẽ tìm hiểu về chế độ DarkMode một chút và demo nho nhỏ về sử dụng DarkMode trong iOS App. Read More

1 5 6 7