Category: iOS & Swift

Tìm hiểu và sử dụng Protocol trong Swift. Các đặc trưng riêng của protocol, hàm khởi tạo và các tính chất liên quan tới class của Protocol. Read More

Tìm hiểu và sử dụng Stack View trong việc dựng bố cục cho giao diện của ứng dụng iOS. Read More

Lý thuyết cơ bản của Auto Layout, hướng dẫn sử dụng các tools trong kéo thả. Làm việc với Safe Area, tuỳ chỉnh constant, tỉ lệ … Read More

Sử dụng phương pháp vẽ trong custom view. Tìm hiểu và sử dụng UIBezierPath trong drawing. Read More

Tạo giao diện bằng Custom View, xử lý sự kiện người dùng và truyền sự kiện về ViewController. Read More

Sơ lược về sự kiện cảm ứng trên tất cả các loại View và xử lý tương tác của người dùng lên giao diện. Read More

Tìm hiểu về View và các tính chất thuộc tính của View. Hướng dẫn tương tác với View thông qua Outlet & Action. Read More

Tìm hiểu cơ bản ngôn ngữ lập trình Swift trong 10 phút hoặc hơn. Read More

Tìm hiểu về closure với ngôn ngữ lập trình Swift trong 10 phút hoặc hơn. Read More

Tạo iOS project không sử dụng storyboard với Xcode 11 và Swift 5.1 Read More

Hôm nay mình sẽ tìm hiểu về chế độ DarkMode một chút và demo nho nhỏ về sử dụng DarkMode trong iOS App. Read More

1 4 5 6