Category: iOS & Swift

Giải thích và ví dụ cho đa phần các từ khoá (keyword) trong ngôn ngữ Swift. Read More

Tìm hiểu về TabbarController và ứng dụng TabbarController vào trong project. Cấu trúc Tabbar và custom các Tabbar Item trong iOS. Read More

Đây là bài viết tổng hợp các phần thuộc seri Lập trình iOS cho mọi người.  Read More

Hướng dẫn tạo một Collection View đơn giản trong ứng dụng iOS với Swift. Custom Collection View Cell. Read More

Trả lời câu hỏi điên khùng nhất, cũng như mệt mỏi nhất của giới lập trình. Cung cấp thêm các đặc trưng riêng của function trong ngôn ngữ Swift. Read More

Hướng dẫn việc Custom UITableViewCell với phương pháp load nib name. Cập nhật dữ liệu động cho Table View. Read More

Tìm hiểu về cơ bản của UITableView. Cách hoạt động của các delegate & datasource. Hiển thị một danh sách đơn giản. Read More

Tìm hiểu về mô hình MVC trong lập trình iOS. Chức năng và hoạt động của từng thành phần trong mô hình MVC. Read More

Tìm hiểu về mẫu design pattern Singleton trong Swift. Các kiểu và các cách viết Singleton, cũng như ưu nhược điểm từng loại. Read More

Tìm hiểu về Navigation Controller và cách điều hướng các màn hình trong ứng dụng iOS với Swift. Read More

Các tính năng nâng cao của Grand Central Dispatch trong việc quản lý và thưc thi các tác vụ trong Swift. Read More

Nỗ não với Grand Central Dispatch (GCP) trong Swift. Tìm hiểu và sử dụng Queue một cách cơ bản nhất. Read More

Tìm hiểu về cuộc đời đầy đau khổ và đắng cay của ViewController. Read More

Tìm hiểu mô hình Delegation trong iOS Project. Khai báo, cài đặt và sử dụng delegate và datasource. Sự khác nhau giữa Delegate và DataSource. Read More

Tìm hiểu và sử dụng Protocol trong Swift. Các đặc trưng riêng của protocol, hàm khởi tạo và các tính chất liên quan tới class của Protocol. Read More

1 4 5 6 7