Tag: iOS

Tìm hiểu và hướng dẫn sử dụng Realm với Swift và trong 10 phút hoặc hơn. Read More

Kết hợp kiến thức để hoàn thiện một project iOS. Read More

Sử dụng MapView trong iOS Project. Tìm hiểu các kĩ thuật cơ bản trên Map và làm việc với Annotation & Annotation View. Vẽ Overlay trên map và ìm đường đi giữa 2 điểm. Read More

Tìm hiểu nhanh và sử dụng framework Core Lcation cho việc lấy vị trí hiện tại của người dùng. Theo dõi việc thay đổi vị trí người dùng. Read More

Tìm hiểu, các thành phần cấu tạo và cách sử dụng CoreData ở mức cơ bản trong iOS Project. Sử dụng và tích hợp CoreData với Giao diện trên ứng dụng. Read More

Tham khảo cho bạn về cấu trúc của một project iOS sẽ có những gì và cần có những gì, để bạn có thể tự tin code iOS. Read More

Thao tác Connect Networking trong mô hình MVVM. Và tạo một Service chuyên phụ trách cho nhiệm vụ này. Read More

Tìm hiểu về Connect Networking và hướng dẫn cách tương tác với các API/Webservice trong ứng dụng iOS. Read More

Mô hình MVVM (Model – View – View Model) trong iOS Project. Read More

Giải thích và ví dụ cho đa phần các từ khoá (keyword) trong ngôn ngữ Swift. Read More

Đây là bài viết tổng hợp các phần thuộc seri Lập trình iOS cho mọi người.  Read More

Hướng dẫn tạo một Collection View đơn giản trong ứng dụng iOS với Swift. Custom Collection View Cell. Read More

Trả lời câu hỏi điên khùng nhất, cũng như mệt mỏi nhất của giới lập trình. Cung cấp thêm các đặc trưng riêng của function trong ngôn ngữ Swift. Read More

Hướng dẫn việc Custom UITableViewCell với phương pháp load nib name. Cập nhật dữ liệu động cho Table View. Read More

Tìm hiểu về cơ bản của UITableView. Cách hoạt động của các delegate & datasource. Hiển thị một danh sách đơn giản. Read More