Tag: firebase

Hướng dẫn auto depoy iOS Application với Firebase và TravisCI. Quản lý tester, môi trường và version của các bản build app iOS. Read More

Tìm hiểu sơ lược và cách deploy app (bằng tay) tới được tester hay khách hàng, bằng Firebase – App Distribution. Read More

Giới thiệu về Crashlytics. Hướng dẫn cài đặt và cấu hình project với Crashlytics. Quản lý version và build trên Firebase. Read More