Category: iOS & Swift

Tìm hiểu, các thành phần cấu tạo và cách sử dụng CoreData ở mức cơ bản trong iOS Project. Sử dụng và tích hợp CoreData với Giao diện trên ứng dụng. Read More

Tham khảo cho bạn về cấu trúc của một project iOS sẽ có những gì và cần có những gì, để bạn có thể tự tin code iOS. Read More

Thao tác Connect Networking trong mô hình MVVM. Và tạo một Service chuyên phụ trách cho nhiệm vụ này. Read More

Tìm hiểu về Connect Networking và hướng dẫn cách tương tác với các API/Webservice trong ứng dụng iOS. Read More

Mô hình MVVM (Model – View – View Model) trong iOS Project. Read More

Giải thích và ví dụ cho đa phần các từ khoá (keyword) trong ngôn ngữ Swift. Read More

Tìm hiểu về TabbarController và ứng dụng TabbarController vào trong project. Cấu trúc Tabbar và custom các Tabbar Item trong iOS. Read More

Đây là bài viết tổng hợp các phần thuộc seri Lập trình iOS cho mọi người.  Read More

Hướng dẫn tạo một Collection View đơn giản trong ứng dụng iOS với Swift. Custom Collection View Cell. Read More

Trả lời câu hỏi điên khùng nhất, cũng như mệt mỏi nhất của giới lập trình. Cung cấp thêm các đặc trưng riêng của function trong ngôn ngữ Swift. Read More

Hướng dẫn việc Custom UITableViewCell với phương pháp load nib name. Cập nhật dữ liệu động cho Table View. Read More

Tìm hiểu về cơ bản của UITableView. Cách hoạt động của các delegate & datasource. Hiển thị một danh sách đơn giản. Read More

Tìm hiểu về mô hình MVC trong lập trình iOS. Chức năng và hoạt động của từng thành phần trong mô hình MVC. Read More

Tìm hiểu về mẫu design pattern Singleton trong Swift. Các kiểu và các cách viết Singleton, cũng như ưu nhược điểm từng loại. Read More

Tìm hiểu về Navigation Controller và cách điều hướng các màn hình trong ứng dụng iOS với Swift. Read More