Author: chuotfx

THÂN THỂ cần linh hoạt, vận động. TÂM TRÍ cần tĩnh lặng, thảnh thơi. Read More

Tìm hiểu về mô hình MVC trong lập trình iOS. Chức năng và hoạt động của từng thành phần trong mô hình MVC. Read More

Tìm hiểu về mẫu design pattern Singleton trong Swift. Các kiểu và các cách viết Singleton, cũng như ưu nhược điểm từng loại. Read More

Tìm hiểu về Navigation Controller và cách điều hướng các màn hình trong ứng dụng iOS với Swift. Read More

Sau bao nhiêu năm làm việc, thì mới ngộ ra một điều là tất cả mã nguồn đều là rác. Read More

Các tính năng nâng cao của Grand Central Dispatch trong việc quản lý và thưc thi các tác vụ trong Swift. Read More

Nỗ não với Grand Central Dispatch (GCP) trong Swift. Tìm hiểu và sử dụng Queue một cách cơ bản nhất. Read More

Tìm hiểu về cuộc đời đầy đau khổ và đắng cay của ViewController. Read More

Tìm hiểu mô hình Delegation trong iOS Project. Khai báo, cài đặt và sử dụng delegate và datasource. Sự khác nhau giữa Delegate và DataSource. Read More

Tìm hiểu và sử dụng Protocol trong Swift. Các đặc trưng riêng của protocol, hàm khởi tạo và các tính chất liên quan tới class của Protocol. Read More

Tìm hiểu và sử dụng Stack View trong việc dựng bố cục cho giao diện của ứng dụng iOS. Read More

Lý thuyết cơ bản của Auto Layout, hướng dẫn sử dụng các tools trong kéo thả. Làm việc với Safe Area, tuỳ chỉnh constant, tỉ lệ … Read More

Sử dụng phương pháp vẽ trong custom view. Tìm hiểu và sử dụng UIBezierPath trong drawing. Read More

Tạo giao diện bằng Custom View, xử lý sự kiện người dùng và truyền sự kiện về ViewController. Read More

Sơ lược về sự kiện cảm ứng trên tất cả các loại View và xử lý tương tác của người dùng lên giao diện. Read More

1 5 6 7 8 9 10