Month: April 2021

Apple Ecosystem

Bài viết tổng hợp các chủ đề liên quan trong Hệ sinh thái Apple (Apple Ecosystem) với SwiftUI. Trình bày tính thương đồng giữa các ứng dụng. Read More

Tìm hiểu về phát triển ứng dụng tvOS App cho nền tảng Apple TV bằng SwiftUI. Đồng bộ với các ứng dụng khác cùng hệ sinh thái. Read More

Tìm hiểu việc tạo một ứng dụng MacOS App mà vẫn đồng bộ với các ứng dụng khác trong cùng hệ sinh thái Apple bằng SwiftUI & SwiftUI App. Read More

Hướng dẫn bạn build ứng dụng iOS/iPadOS lên trên MacOS với Mac Catalyst. Và cách để xây dựng một ứng dụng hoàn chỉnh cho MacOS. Read More

Chúng ta tiếp tục với nền tảng WatchOS & Apple Watch. Tìm hiểu SwiftUI có thể build lên các thiết bị Apple Watch như thế nào. Read More

Hướng dẫn các tái sử dụng và đóng gói các struct/class Swift bằng Swift Package. Áp dùng chúng cho các project làm việc với SwiftUI. Read More

Bài viết tổng hợp về việc tích hợp giữa hai nền tảng SwiftUI và UIKit. Và trình bày các vấn đề trong việc truyền tải dữ liệu giữa chúng. Read More

Hướng dẫn sử dụng Custom UIView vào SwiftUI. Giải quyết các vấn đề Passing Data và custom Protocol của Custom UIView trong SwiftUI. Read More

Hướng dẫn tích hợp UIView vào SwiftUI Project. Và Coordinator để điều phối các sự kiện người dùng & delegate từ UIView cho SwiftUI View. Read More

Hướng dẫn tích hợp UIViewController vào SwiftUI Project. Xử lý việc điều hướng giữa UIViewController và SwiftUI View. Read More

Hướng dẫn việc tích hợp các SwiftUI View trong UIKit Project. Xử lý các tương tác, điều hướng và truyền dữ liệu giữa SwiftUI & UIKIt. Read More