Month: October 2019

Tìm hiểu mô hình Delegation trong iOS Project. Khai báo, cài đặt và sử dụng delegate và datasource. Sự khác nhau giữa Delegate và DataSource. Read More

Tìm hiểu và sử dụng Protocol trong Swift. Các đặc trưng riêng của protocol, hàm khởi tạo và các tính chất liên quan tới class của Protocol. Read More

Tìm hiểu và sử dụng Stack View trong việc dựng bố cục cho giao diện của ứng dụng iOS. Read More

Lý thuyết cơ bản của Auto Layout, hướng dẫn sử dụng các tools trong kéo thả. Làm việc với Safe Area, tuỳ chỉnh constant, tỉ lệ … Read More

Sử dụng phương pháp vẽ trong custom view. Tìm hiểu và sử dụng UIBezierPath trong drawing. Read More

Tạo giao diện bằng Custom View, xử lý sự kiện người dùng và truyền sự kiện về ViewController. Read More

Sơ lược về sự kiện cảm ứng trên tất cả các loại View và xử lý tương tác của người dùng lên giao diện. Read More

Tìm hiểu về View và các tính chất thuộc tính của View. Hướng dẫn tương tác với View thông qua Outlet & Action. Read More

Đi làm rồi mới hiểu bản thân chúng ta không có gì đặc biệt, chúng ta không phải cái rốn của vũ trụ … Read More

Tham khảo bộ iOS Developer Skill Set để biết khi nào xuống núi. Read More

Tìm hiểu cơ bản ngôn ngữ lập trình Swift trong 10 phút hoặc hơn. Read More

Tìm hiểu về closure với ngôn ngữ lập trình Swift trong 10 phút hoặc hơn. Read More

Tìm hiểu về Stencil, nguyên lý của nó, sự phát triển và ứng dụng trong cuộc sống & nghệ thuật. Read More

Người ta nói rằng Hạnh phúc là một cuộc hành trình chứ không phải đích đến. Read More

Hiểu đơn giản thì S.O.L.I.D làm cho source code đẹp hơn và dev/coder yêu đời hơn. Read More