Tag: TravisCI

Hướng dẫn auto depoy iOS Application với Firebase và TravisCI. Quản lý tester, môi trường và version của các bản build app iOS. Read More

Hướng dẫn cấu hình Travis CI cho iOS Project trên GitHub. Để thực hiện việc auto build/run, auto review code, auto run unittest & uitest. Read More