Tag: collectionview

Hãy nói lời từ biệt với Data Source truyền thống, với protocol trong Collection View. Và chuyển qua sử dụng Diffable Data Source. Read More

Hướng dẫn tạo một Collection View đơn giản trong ứng dụng iOS với Swift. Custom Collection View Cell. Read More