Tag: basic ios tutorial

Tìm hiểu về Property Wrapper trong 10 phút (hoặc hơn). Cách tạo và cấu trúc của một Property Wrapper, cách sử dụng & lưu ý khi sử dụng. Read More

Tìm hiểu về Convenience Initializer được sử dụng trong việc khởi tạo các đối tượng. Cũng như các cách sử dụng nó sao cho hợp lý trong file code. Read More

Một bài viết hướng dẫn nâng cấp nhỏ cho Optional Binding trong Swift. Và sẽ đem lại trải nghiệm mới cho bạn trong cách handle Optional. Read More

Hãy nói lời từ biệt với Data Source truyền thống, với protocol trong Collection View. Và chuyển qua sử dụng Diffable Data Source. Read More

Bài viết hướng dẫn bạn thêm các Swipe Actions trong UITableViewCell một cách đơn giản và nhanh chóng nhất. Và không phải thay đổi cấu trúc của Cell & Table. Read More

Tìm hiểu và hướng dẫn sử dụng Realm với Swift và trong 10 phút hoặc hơn. Read More

Kết hợp kiến thức để hoàn thiện một project iOS. Read More

Sử dụng MapView trong iOS Project. Tìm hiểu các kĩ thuật cơ bản trên Map và làm việc với Annotation & Annotation View. Vẽ Overlay trên map và ìm đường đi giữa 2 điểm. Read More

Tìm hiểu nhanh và sử dụng framework Core Lcation cho việc lấy vị trí hiện tại của người dùng. Theo dõi việc thay đổi vị trí người dùng. Read More

Tìm hiểu, các thành phần cấu tạo và cách sử dụng CoreData ở mức cơ bản trong iOS Project. Sử dụng và tích hợp CoreData với Giao diện trên ứng dụng. Read More

Tham khảo cho bạn về cấu trúc của một project iOS sẽ có những gì và cần có những gì, để bạn có thể tự tin code iOS. Read More

Thao tác Connect Networking trong mô hình MVVM. Và tạo một Service chuyên phụ trách cho nhiệm vụ này. Read More

Tìm hiểu về Connect Networking và hướng dẫn cách tương tác với các API/Webservice trong ứng dụng iOS. Read More

Mô hình MVVM (Model – View – View Model) trong iOS Project. Read More

Giải thích và ví dụ cho đa phần các từ khoá (keyword) trong ngôn ngữ Swift. Read More

1 2 3