Category: RxSwift

Làm việc với bộ đệm (Cache Data) trong ứng dụng iOS bằng RxSwift. Kết nối với API để lưu trữ dữ liệu nhận được và cập nhật cho giao diện. Read More

Hướng dẫn thực hiện Fetching Data từ API cho ứng dụng iOS bằng RxSwift. Tối ưu hoá việc thực hiện nhiều subscriptions đến API. Read More

Áp dụng Custom Observable vào các functions trong Model. Hướng dẫn RxSwift hoá function trong Model & thực hiện call back khi xử lý tương tác. Read More

Giải quyết bài toán tương tác giữa các ViewController bằng RxSwift. Cách truyền dữ liệu và cập nhật giao diện trong việc tương tác. Read More

Bài viết hướng dẫn những thao tác cơ bản để sử dụng RxSwift trong UIKIt. Với đối tượng đầu tiên được sử dụng là UIViewController. Read More

Giới thiệu và tổng hợp các bài viết về phần Basic RxSwift. Và cách tiếp cận & lộ trình học Basic RxSwift cho người mới bắt đầu. Read More

Tìm hiểu các toán tử trong nhóm Time Based Operators. Bao gồm ý nghĩa, đặc điểm & các sử dụng từng Time Based Operators. Read More

Tìm hiểu các toán tử trong nhóm Combining Operators. Bao gồm ý nghĩa, đặc điểm & các sử dụng từng Combining Operators. Read More

Tìm hiểu các toán tử trong nhóm Transforming Operators. Bao gồm ý nghĩa, đặc điểm & các sử dụng từng Transforming Operators. Read More

Tìm hiểu các toán tử trong nhóm Filtering Operators. Bao gồm ý nghĩa, đặc điểm & các sử dụng từng Filtering Operators. Read More

Bắt đầu tìm hiểu về thực thể mới là Operators trong RxSwift. Bài viết mang tính chất Hello world để mô tả các đặc tính cơ bản của Operators. Read More

Là thành viên cuối cùng trong họ hàng nhà Subject. Tìm hiểu về Relays trong RxSwift. Các loại Relays và cách hoạt động của mỗi loại. Read More

Tiếp tục việc tìm hiểu về Replay Subjects trong họ hàng nhà Subjects của thế giới RxSwift. Cách tạo và hoạt động của Replay Subjects. Read More

Tiếp tục việc tìm hiểu về Behavior Subjects trong họ hàng nhà Subjects của thế giới RxSwift. Cách tạo và hoạt động của Behavior Subjects. Read More

Bắt đầu với việc tìm hiểu về Publish Subjects trong họ hàng nhà Subjects của thế giới RxSwift. Cách tạo và hoạt động của Publish Subjects. Read More