Month: July 2022

dart

Tìm hiểu về kiểu dữ liệu Classes & Objects trong ngôn ngữ lập trình Dart. Cách triển khai một lớp với các phương thức và thuộc tính. Read More

Quick

Tìm hiểu về các khái niệm TDD & BDD và cách diễn đạt nó với thư viện Quick trong việc viết UnitTest cho iOS Project. Read More

Nimble

Tìm hiểu thư viện Nimble sử dụng trong việc viết UnitTest cho iOS Project. Và các phương thức thường sử dụng trong Nimble. Read More

dart

Bài viết tìm hiểu về các Functions (hàm) trong ngôn ngữ lập trình Dart. Các thành phần và phân loại các Functions. Read More

dart

Tìm hiểu về các lệnh điều khiển (Control Flow) trong ngôn ngữ lập trình Dart. Và các toán tử logic liên quan tới Control Flow. Read More

API Testing

Hướng dẫn API Testing trong iOS project với thư viện OHHTTPStubs. Và giả lập các vấn đề liên quan tới API Testing. Read More

Flavor

Bài viết tổng hợp các chủ đề về Flavor trong Flutter. Các cách cấu hình Flutter project với Flavor và các vấn đề liên quan. Read More