Tag: unittest

Quick

Tìm hiểu về các khái niệm TDD & BDD và cách diễn đạt nó với thư viện Quick trong việc viết UnitTest cho iOS Project. Read More

Nimble

Tìm hiểu thư viện Nimble sử dụng trong việc viết UnitTest cho iOS Project. Và các phương thức thường sử dụng trong Nimble. Read More

API Testing

Hướng dẫn API Testing trong iOS project với thư viện OHHTTPStubs. Và giả lập các vấn đề liên quan tới API Testing. Read More

Quick Nimble

Bài viết giới thiệu về Quick & Nimble và hướng dẫn cơ bản thực hiện UnitTest trong iOS Project với việc sử dụng các thư viên Quick & Nimble. Read More

testing

Bài viết giới thiệu về Testing trong iOS. Giải thích các khái niệm cơ bản ban đầu về Testing. Hướng dẫn ví dụ kiểm thử cơ bản đầu tiên. Read More