Tag: SwiftUI Notes

Grid Layout

Bài viết tổng hợp về Grid Layout trong SwiftUI. Cách bố cục cơ bản với các đổi tượng LazyVGrid & LazyHGrid. Các cách kết hợp bố cục nâng cao. Read More

Hướng dẫn tạo giao diện phức tạp với Multiple Grids hay Grid in Grid. Cách biến đổi bố cục & handle các sự kiện ảnh hưởng tới bố cục. Read More

Bài viết Switching Grid Layout sẽ hướng dẫn bạn thay đổi bố cục giao diện của các Grid Layout trong SwiftUI. Read More

Tìm hiểu về chủ đề Section in Grid. Cách bạn sẽ trình bày bố cục giao diện theo Grid Layout và có phân chia nội dung và custom các Section. Read More

Thiết lập bố cục giao diện của các Grid Layout với GridItem. Sự khác nhau & sự ảnh hưởng của Array GridItem cho toàn bộ giao diện Grid. Read More

Tìm hiểu về bố cục giao diện mới với Basic Grid trong SwiftUI. Các thành phần cấu tạo và cách hoạt động của các LazyVGrid & LazyHGrid. Read More

Routing

Bài viết tổng hợp về Điều hướng (Routing) trong SwiftUI. Các đối tượng chính phục vụ điều hướng. Và cách điều hướng trong ứng dụng SwiftUI. Read More

Change Root là công việc thay đổi xử lý các luồng màn hình trong một ứng dụng. Bài viết sẽ hướng dẫn cách Change Root trong SwiftUI App. Read More

Một tính năng ẩn của NavigationView đó là SideBar. Bạn sẽ có được một cách điều hướng mới và kết hợp với List để có được bố cụ giao diện mới. Read More

Bài viết hướng dẫn bạn custom một TabBar trong SwiftUI theo từng bước. Quản lý các view con & việc điều hướng trong Custom TabBar. Read More

Tìm hiểu thêm về cách điều hướng với TabView & PageView. Cấu tạo & cách hoạt động của TabView. Và custom các thành phần trong đó. Read More

Tìm hiểu về các Modality View và cách dùng chúng trong SwiftUI. Đại diện bằng 2 đối tượng Modal View và Alert View trong SwiftUI. Read More

Tìm hiểu chi tiết về cách điều hướng với NavigationLink trong SwiftUI. Hướng dẫn cách thao tác Push & Pop trong NavigationView. Read More

Tìm hiểu về NavigationView & NaviagtionLink trong SwiftUI. Cách custom title & bar của NavigationView. Điều hướng cơ bản với NavigationLink. Read More

List

Bài viết tổng hợp về List trong SwiftUI. Hướng dẫn hiển thị, custom và các thao tác trên List. Tương tác API và hiển thị dữ liệu lên UI. Read More

1 2 3 5