Tag: delegate

Tìm hiểu các trường hợp áp dụng Delegates & Closure Callback. Và bạn có thể lựa chọn được phương pháp nào hiệu quả nhất trong mỗi trường hợp Read More

Tìm hiểu mô hình Delegation trong iOS Project. Khai báo, cài đặt và sử dụng delegate và datasource. Sự khác nhau giữa Delegate và DataSource. Read More