Tag: Declarative

Bài viết tổng hợp về các điểm lý thuyết để phát triển một ứng dụng SwiftUI App. Và các thành phần cơ bản trong Declarative App. Read More

Tìm hiểu định nghĩa về Declaring View trong SwiftUI. Và cách hoạt động View, custom, phân cấp view và các tuỳ chỉnh cho Declaring View. Read More

Trình bày các khái niệm cơ bản đầu tiên về Declarative App. Và những gì bạn cần với SwiftUI để phát triển một ứng dụng Declarative App. Read More