Tag: concurrency

MainActor

Tiếp tục tìm hiểu MainActor với việc giải quyết vấn đề chạy đua dữ liệu trên MainThread. Và các cách sử dụng khác cho @MainActor trong Swift. Read More

MainActor

Cùng nhau tìm hiểu về hoạt động UI trên Main Thread và MainActor là gì. MainActor sẽ giải quyết được những vấn đề gì với UI trên Main Thread. Read More

Actor Swift 5.5

Giới thiệu về Actor, là một thực thể mới trong Concurrency mới của Swift 5.5. Và tìm hiểu bản chất và cách thức hoạt động của Actor. Read More

data race

Tìm hiểu về khái niệm Data Race trong lập trình đa luồng với Swift trong 10 phút hoặc hơn. Cách sử dụng Thread safety cho class/struct. Read More

Race Condition

Tìm hiểu về Race Condition với ngôn ngữ Swift trong 10 phút (hoặc hơn). Các cách giải quyết vấn dề Race Condition với GCD. Read More

async await

Hướng dẫn cho bạn về các cách sử dụng async/await trong việc tương tác với Rest API. Các điểm tối ưu hơn so với cách dùng trước đây. Read More

async await

Cùng nhau tìm hiểu về async/await trong 10 phút (có thể hơn) với Swift 5.5. Chuẩn bị những kiến thức cơ bản cho hành trình Concurrency. Read More

Các tính năng nâng cao của Grand Central Dispatch trong việc quản lý và thưc thi các tác vụ trong Swift. Read More

Nỗ não với Grand Central Dispatch (GCP) trong Swift. Tìm hiểu và sử dụng Queue một cách cơ bản nhất. Read More