Tag: autolayout

Hướng dẫn các cách cài đặt và cấu hình UIScrollView với Auto layout một cách tự động với content của UIScrollView. Cách mới trên Xcode 11. Read More

Lý thuyết cơ bản của Auto Layout, hướng dẫn sử dụng các tools trong kéo thả. Làm việc với Safe Area, tuỳ chỉnh constant, tỉ lệ … Read More