Tag: api

Tutorial nhỏ hướng dẫn các cách loading/download image từ một URL với swift, mà không sử dụng thư viện. Read More

Thao tác Connect Networking trong mô hình MVVM. Và tạo một Service chuyên phụ trách cho nhiệm vụ này. Read More

Tìm hiểu về Connect Networking và hướng dẫn cách tương tác với các API/Webservice trong ứng dụng iOS. Read More