Author: chuotfx

higher order function

Tìm hiểu tổng quát về Higher order function trong Swift. Cấu tạo, công dụng, cách dùng các Higher order function và cách áp dụng nó vào code. Read More

Task Group

Khám phá Structured Concurrency với khái niệm Task & Task Group trong Swift 5.5 & cách nhóm các tác vụ bất đồng bộ để hoạt động đồng thời. Read More

structured concurrency

Tìm hiểu về khái niệm Structured Concurrency trong Swift 5.5 để giải quyết bài toán thực hiện đồng thời các tác vụ bất đồng bộ. Read More

Grid Layout

Bài viết tổng hợp về Grid Layout trong SwiftUI. Cách bố cục cơ bản với các đổi tượng LazyVGrid & LazyHGrid. Các cách kết hợp bố cục nâng cao. Read More

Hướng dẫn tạo giao diện phức tạp với Multiple Grids hay Grid in Grid. Cách biến đổi bố cục & handle các sự kiện ảnh hưởng tới bố cục. Read More

Bài viết Switching Grid Layout sẽ hướng dẫn bạn thay đổi bố cục giao diện của các Grid Layout trong SwiftUI. Read More

Tìm hiểu về chủ đề Section in Grid. Cách bạn sẽ trình bày bố cục giao diện theo Grid Layout và có phân chia nội dung và custom các Section. Read More

Thiết lập bố cục giao diện của các Grid Layout với GridItem. Sự khác nhau & sự ảnh hưởng của Array GridItem cho toàn bộ giao diện Grid. Read More

Tìm hiểu về bố cục giao diện mới với Basic Grid trong SwiftUI. Các thành phần cấu tạo và cách hoạt động của các LazyVGrid & LazyHGrid. Read More

Routing

Bài viết tổng hợp về Điều hướng (Routing) trong SwiftUI. Các đối tượng chính phục vụ điều hướng. Và cách điều hướng trong ứng dụng SwiftUI. Read More

Change Root là công việc thay đổi xử lý các luồng màn hình trong một ứng dụng. Bài viết sẽ hướng dẫn cách Change Root trong SwiftUI App. Read More

Một tính năng ẩn của NavigationView đó là SideBar. Bạn sẽ có được một cách điều hướng mới và kết hợp với List để có được bố cụ giao diện mới. Read More

Bài viết hướng dẫn bạn custom một TabBar trong SwiftUI theo từng bước. Quản lý các view con & việc điều hướng trong Custom TabBar. Read More

Tìm hiểu thêm về cách điều hướng với TabView & PageView. Cấu tạo & cách hoạt động của TabView. Và custom các thành phần trong đó. Read More

Tìm hiểu về các Modality View và cách dùng chúng trong SwiftUI. Đại diện bằng 2 đối tượng Modal View và Alert View trong SwiftUI. Read More

1 2 3 4 5 17