Month: October 2021

Hướng dẫn tạo giao diện phức tạp với Multiple Grids hay Grid in Grid. Cách biến đổi bố cục & handle các sự kiện ảnh hưởng tới bố cục. Read More

Bài viết Switching Grid Layout sẽ hướng dẫn bạn thay đổi bố cục giao diện của các Grid Layout trong SwiftUI. Read More

Tìm hiểu về chủ đề Section in Grid. Cách bạn sẽ trình bày bố cục giao diện theo Grid Layout và có phân chia nội dung và custom các Section. Read More

Thiết lập bố cục giao diện của các Grid Layout với GridItem. Sự khác nhau & sự ảnh hưởng của Array GridItem cho toàn bộ giao diện Grid. Read More

Tìm hiểu về bố cục giao diện mới với Basic Grid trong SwiftUI. Các thành phần cấu tạo và cách hoạt động của các LazyVGrid & LazyHGrid. Read More

Routing

Bài viết tổng hợp về Điều hướng (Routing) trong SwiftUI. Các đối tượng chính phục vụ điều hướng. Và cách điều hướng trong ứng dụng SwiftUI. Read More

Change Root là công việc thay đổi xử lý các luồng màn hình trong một ứng dụng. Bài viết sẽ hướng dẫn cách Change Root trong SwiftUI App. Read More

Một tính năng ẩn của NavigationView đó là SideBar. Bạn sẽ có được một cách điều hướng mới và kết hợp với List để có được bố cụ giao diện mới. Read More