Month: June 2021

Actor Swift 5.5

Giới thiệu về Actor, là một thực thể mới trong Concurrency mới của Swift 5.5. Và tìm hiểu bản chất và cách thức hoạt động của Actor. Read More

data race

Tìm hiểu về khái niệm Data Race trong lập trình đa luồng với Swift trong 10 phút hoặc hơn. Cách sử dụng Thread safety cho class/struct. Read More

Race Condition

Tìm hiểu về Race Condition với ngôn ngữ Swift trong 10 phút (hoặc hơn). Các cách giải quyết vấn dề Race Condition với GCD. Read More

async await

Hướng dẫn cho bạn về các cách sử dụng async/await trong việc tương tác với Rest API. Các điểm tối ưu hơn so với cách dùng trước đây. Read More

async await

Cùng nhau tìm hiểu về async/await trong 10 phút (có thể hơn) với Swift 5.5. Chuẩn bị những kiến thức cơ bản cho hành trình Concurrency. Read More

Tìm hiểu bản chất của Layout trong SwiftUI. Các quy luật của Layout và các kiểu Layout sẽ áp dụng cho các loại SwiftUI View khác nhau. Read More

Tiếp tục khám phá thêm về các Input Controls trong SwiftUI và kết hợp chúng vào trong giao diện. ương tác với dữ liệu qua MVVM cơ bản. Read More

Chúng ta tiếp tục tìm hiểu về đối tượng TextField trong SwiftUI. Phần tiếp theo này, chúng ta sẽ đi vào custom là chủ yếu. Read More