Month: May 2021

Tìm hiểu về đặc trưng & tính chất đối tượng TextField của SwiftUI trong 10 phút (hoặc hơn). Các cách custom TextField và ứng dụng của nó. Read More

Tìm hiểu về đặc trưng & tính chất đối tượng Image View của SwiftUI trong 10 phút (hoặc hơn). Các cách custom Image View và ứng dụng của nó. Read More

Tìm hiểu về đặc trưng & tính chất đối tượng Text View của SwiftUI trong 10 phút (hoặc hơn). Các cách custom Text View và ứng dụng của nó. Read More

multiplatform app

Bài viết tổng hợp các phần liên quan tới tính năng mới của Xcode 12 & SwiftUI App, đó là Multiplatform App. Và hướng dẫn coding với nó. Read More

Hoàn thiện project Multiplatform App với các tính năng mở rộng thêm với nền tảng MacOS. Cách đồng bộ dữ liệu và giao diện cho MacOS app. Read More

Thiết kế giao diện cho project Multiplatform App với SwiftUI. Tìm hiểu sự khác nhau và tương đồng trong việc phát triển UI cho từng nền tảng. Read More

Hướng dẫn cơ bản về Multiplatform App Template với SwiftUI. Cách tuỳ chọn để cho project có thể hoạt động trên các nền tảng của Apple. Read More