Month: March 2021

Bài viết tổng hợp về các điểm lý thuyết để phát triển một ứng dụng SwiftUI App. Và các thành phần cơ bản trong Declarative App. Read More

Tìm hiểu về Declaring Data trong SwiftUI. Phân loại các kiểu dữ liệu chính được dùng trong SwiftUI App và demo của mỗi loại. Read More

Tìm hiểu về các loại bố cục Layout cơ bản cho View trong SwiftUI. Các thuộc tính của Layout và sự kết hợp để tạo giao diện phức tạp. Read More

Trình bày về Reusable View trong SwiftUI, hay còn gọi là Custom View theo UIKit. Hướng dẫn giải quyết các vấn đề cơ bản của Reusable View. Read More

Tìm hiểu cơ bản về Biến môi trường (Environment values) trong project với SwiftUI. Và các loại biến môi trường & cách sử dụng của chúng. Read More

Tìm hiểu định nghĩa về Declaring View trong SwiftUI. Và cách hoạt động View, custom, phân cấp view và các tuỳ chỉnh cho Declaring View. Read More

Trình bày các khái niệm cơ bản đầu tiên về Declarative App. Và những gì bạn cần với SwiftUI để phát triển một ứng dụng Declarative App. Read More

Tìm hiểu về Life Cycle mới trong ứng dụng SwiftUI. Và trình bày các vấn đề cần giải quyết với Life Cycle mới của SwiftUI App. Read More

SwiftUI

Tổng hợp các bài viết để giúp bạn bắt đầu làm quen với SwiftUI. Tìm hiểu cách phát triển một ứng dụng theo phong cách Declaring App. Read More

Trình bày cách giúp bạn có thể tạo một subview bằng SwiftUI một cách nhanh chóng từ Xcode. Và các truyền dữ liệu cơ bản giữa View & Subview. Read More

Hướng dẫn việc hiển thị Alert View (một trong số các màn hình phụ) trong iOS Project với SwiftUI. Và các lưu ý khi sử dụng Alert. Read More

Bài viết hướng dẫn việc hiển thị dữ liệu lên giao diện. Và cách SwiftUI cập nhật dữ liệu lên giao diện (Updating UI) với ứng dụng. Read More