Month: October 2020

RxSwift UIKit

Hướng dẫn sử dụng RxSwift với UIKit. Trình bày các vấn đề thường gặp trong UIKit và cách giải quyết bằng RxSwift. Và cách tương tác với API. Read More

Giải quyết các vấn đề trong tương tác Networking với RxSwift. Cách tạo model, handle request, response. Và xử lý tương tác nhiều API. Read More

Làm việc với bộ đệm (Cache Data) trong ứng dụng iOS bằng RxSwift. Kết nối với API để lưu trữ dữ liệu nhận được và cập nhật cho giao diện. Read More

Hướng dẫn thực hiện Fetching Data từ API cho ứng dụng iOS bằng RxSwift. Tối ưu hoá việc thực hiện nhiều subscriptions đến API. Read More

Áp dụng Custom Observable vào các functions trong Model. Hướng dẫn RxSwift hoá function trong Model & thực hiện call back khi xử lý tương tác. Read More

Giải quyết bài toán tương tác giữa các ViewController bằng RxSwift. Cách truyền dữ liệu và cập nhật giao diện trong việc tương tác. Read More

Bài viết hướng dẫn những thao tác cơ bản để sử dụng RxSwift trong UIKIt. Với đối tượng đầu tiên được sử dụng là UIViewController. Read More