Month: April 2020

Hãy nói lời từ biệt với Data Source truyền thống, với protocol trong Collection View. Và chuyển qua sử dụng Diffable Data Source. Read More

Bài viết hướng dẫn bạn thêm các Swipe Actions trong UITableViewCell một cách đơn giản và nhanh chóng nhất. Và không phải thay đổi cấu trúc của Cell & Table. Read More

Bạn mới bắt đầu lập trình, thì cách luyện tập code hằng ngày như thế nào. Bài viết sẽ giúp bạn có cách luyện tập tốt hằng ngày và nâng cao kĩ năng coding. Read More